OUR OKINAWAN TEACHERS

On the photo, from left:

MATAYOSHI SEITOKU, Hanshi

10. Dan Goju ryu karate, 10. Dan Ryuei ryu kobudo (†14.8.2021)

CHOYU KIYUNA, Hanshi

10. Dan Goju ryu karate, 10. Dan kobudo

KURASHITA EIKI, Hanshi

10. Dan Goju ryu karate, 7. Dan kobudo

null

Akira Gushi

Hanshi, 9. dan goju ryu karate, 7. dan kobudo

null

Eiki Kurashita

Hanshi, 10. Dan Goju ryu karate, 7. Dan kobudo

null

Choyu Kiyuna

Hanshi, 10. Dan Goju ryu karate, 10. Dan kobudo